Skip To Main Content

Toggle Close Container

Triggers Container

Toggle Schools Canvas

Toggle Site Info Canvas

Mobile Translate

Mobile Main Nav

Mobile Utility

Header Holder

Header Right Column

Header Right Top

Toggle Schools Canvas

Toggle Site Info Canvas

English

Utility Nav - Desktop

Header Right Bottom

Canvas Menus

District Canvas Menu

finder

school & Program

Site Info Canvas

spps

Get in Touch with

contact us

1495 Rice Street
St. Paul
MN
55117

Telephone

Get In Touch Navigation

Search Canvas

Horizontal Nav

Breadcrumb

More

Translation Services

We embrace our diversity. All school documents can be translated or interpreters made available upon request

Spanish - Todos los documentos pueden ser traducidos o interpretados oralmente si usted lo solicita.

Hmong - Tej ntaub ntawv tom tsev kawm ntawv uas xa los rau nej, peb yuav pab txhais thiab nrhiav neeg txhais lus rau nej yog nej hais qhia peb.

Somali - Dhammaan dukumiintiyada iskuulka waa la turjumi karaa ama waxaa la heli karaa turjumaan haddii la codsado.

Karen

Karen translation